Regulamin szkoleń stacjonarnych

REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH JAK SPRZEDAWAĆ POMPY CIEPŁA

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA

 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną kadrą, posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także bazę szkoleniową do realizacji szkolenia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 2. Miejscem szkolenia jest adres ustalany indywidualne pod każde szkolenie. Szkolenia organizowane są w salach konferencyjnych hoteli. 
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia „Jak sprzedawać pompy ciepła” w wymiarze 8 godzin zegarowych, w tym 2 przerw 15 minutowych oraz 1 przerwy 30 minutowej – zgodnie z programem:

Część I Techniczne zasady działania pomp ciepła oraz aspekty prawne

 1. Działanie pompy ciepła
 2. Rodzaje pomp ciepła
 3. Elementy pomp ciepła i ich funkcje
 4. Audyt + dobór sprzętu
 5. Dobór pomp ciepła
 6. Wyliczenie oszczędności
 7. Dofinansowanie
 8. Montaż instalacji pomp ciepła

Część II Prezentacja sprzedażowa

 1. Badanie potrzeb klienta
 2. Fascynacja pompami ciepła
 3. Przedstawianie oferty
 4. Rozmowa o warunkach współpracy
 5. Symulacja finansowa + analiza rentowności
 6. Zamknięcie sprzedaży
 7. Zbijanie obiekcji klientów pomp ciepła
 8. Najczęstsze błędy handlowców
 9. Story telling – historie sprzedażowe
 10. FAQ – odpowiedzi na pytania klientów
 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia każdemu z Uczestników:
 2. Bufet kawowy (np. przekąski, ciastka, ciasto domowe, owoce, zimne napoje: woda, soki, ciepłe napoje: kawa , herbata)
 3. Obiad (zupa + drugie danie)
 4. Uczestnicy będą zobowiązani wziąć udział w szkoleniu, zachowując zasady dobrych obyczajów oraz zasad bezpieczeństwa, z pełnym zaangażowaniem w przyswajanie wiedzy, dzięki czemu nabędą umiejętności niezbędne do osiągania wysokich wyników sprzedaży pomp ciepła.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za szkolenie na konto Jak Sprzedawać Pompy Ciepła do 3 dni po otrzymaniu faktury pro forma, nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 2. Opłatę należy dokonać na konto Millenium 80 1160 2202 0000 0004 6910 7466. W tytule przelewu należy podać numer faktury proformy.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających udział poszczególnych Uczestników w szkoleniu – istnieje możliwość ustalenia innego terminu szkolenia, pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie telefonicznie pod numerem telefonu 884 804 929  (w godz. 10:00 – 18:00, od pon. do pt.) lub mailowo kontakt@jspc.pl – najpóźniej na 48 godzin przed ustalonym terminem szkolenia.
 4. Nowy termin szkolenia powinien zostać ustalony niezwłocznie i nie może odbiegać od pierwszego terminu dłużej niż 30 dni. W wyjątkowych okolicznościach nowy termin może być odległy bardziej niż 30 dni, w tej sytuacji  Zamawiający może  doliczyć 10% wartości zamówienia. Jest to podyktowane dynamicznie rosnącymi kosztami stałymi prowadzenia działalności, takimi jak podwyżki cen paliw oraz obostrzeniami sanitarnymi związanymi z pandemią.
 5. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować Organizatora przesyłając informację na adres: kontakt@jspc.pl
 6. Koszt uczestnictwa w szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
 7. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.
 8. Cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, poszkoleniowe, serwis kawowy i lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
 9. Cena szkolenia nie zawiera cen noclegów, dojazdu oraz parkingu.
 10. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana pocztą elektroniczną.

WARUNKI ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

 1. Przed rozpoczęciem szkolenia, na wskazany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.
 2. Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu potwierdzenia jego obecności.
 3. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu.
 4. Materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
 5. Jak Sprzedawać Pompy Ciepła zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypracowanych materiałów podczas szkolenia w prowadzonej przez Jak Sprzedawać Pompy Ciepła działalności gospodarczej.

WARUNKI ODWOŁANIA SZKOLENIA

 1. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku niezebrania wystarczającej grupy uczestników.
 1. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie dało się wcześniej przewidzieć, np. nagła niedyspozycja trenera, sytuacja pandemiczna związana z COVID19.
 1. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej, przyczyn losowych lub organizacyjnych szkolenie w zaplanowanym terminie nie będzie mogło się odbyć, Jak Sprzedawać Pompy Ciepła niezwłocznie o tym fakcie poinformuje uczestników i zaproponuje inny termin.
 2. Jak Sprzedawać Pompy Ciepła ani uczestnik nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji i udziału w szkoleniu z powodu siły wyższej, która oznacza zdarzenie niezależne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia.

WARUNKI SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej lub przesłane na adres mailowy kontakt@jspc.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 1. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.